رحمان ترکمن متولد 1371 کارشناس معماری
8 سال سابقه کار با نرم افزار های معماری 3 سال سابقه تدریس نرم افزار در موسسات آموزشی برگزاری دوره های آموزشی به صورت خصوصی و دوره های آموزش مجازی